O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura prowadzący kancelarię w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 2 podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05.09.2018r. o godz. 09:30  w sali nr 7 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5A odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym oraz budynkiem sklepu i budynkiem gospodarczym, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Tunkla 111, 111a, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym dłużników.


Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00014500/4.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 605 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 403 333,33 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 60 500,00 zł na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Rudzie Śląskiej 29 1050 1331 1000 0010 0113 6025 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM  3052/15. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Oględziny dla zainteresowanych odbędą się

w dniu 03.09.2018r. o godz. 16.30