O B W I E S Z C Z E N I E   
O     P I E R W S Z E J     L I C Y T A C J I     N I E R U C H O M O Ś C I    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura prowadzący kancelarię w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 2 podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.05.2018r. o godz. 12:00 w sali nr 7 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5A odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości dłużnika:
Zakład Urządzeń Technicznych ZGODA SA w likwidacji w Świętochłowicach  NIP: 6270011577 
41-600 Świętochłowice, ul.  Wojska Polskiego 66/68


I. Niezabudowana działka gruntu nr 3140/2897 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 1913 m2 położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00047477/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 3.900,00 zł.
Wysokość rękojmi: 520,00 zł.


II. Niezabudowana działka gruntu nr 3144/2897 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 737 m2 położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00047471/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 16.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 12.000,00 zł.
Wysokość rękojmi: 1.600,00 zł.


III. Niezabudowana działka gruntu nr 3145/2897 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 1338 m2 położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00047475/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 25.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 19.050,00 zł.
Wysokość rękojmi: 2.540,00 zł.


IV. Niezabudowana działka gruntu nr 3146/2897 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 1706 m2 położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00047476/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 24.300,00 zł.
Wysokość rękojmi: 3.240,00 zł.


V. Działka gruntu nr 2896 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 5168 m2 położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00050505/3. Działka nr 2896 w części stanowi fragment stawu; pozostała część działki to stroma skarpa.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte sumy oszacowania tj. 7.425,00 zł.
Wysokość rękojmi: 990,00 zł.

Wyżej wskazane działki nie są ogrodzone. Działki nr 3140/2897, 3144/2897, 3145/2897, 3146/2897 oraz 2896 nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do drogi publicznej prowadzi poprzez działkę drogową nr 3147/2897 (która również stanowi przedmiot licytacji) oraz działkę nr 3150/2897 (do ulicy Chorzowskiej) lub działkę nr 684/116 (do ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach). Dojazd do drogi publicznej wymaga uregulowania prawnego.


VI. Niezabudowana działka gruntu nr 3147/2897 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 6358 m2 położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00047473/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 107.500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 80.625,00 zł.
Wysokość rękojmi: 10.750,00 zł.

Działka nr 3147/2897 nie jest ogrodzona; w części jest wykorzystywana jako działka drogowa do dojazdu do drogi publicznej ul. Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej po działce nr 3150/2897 (ustanowiona służebność gruntowa). Działka 3147/2897 przylega do działki nr 684/116 (w Świętochłowicach), która stanowi działkę drogową, dojazdową do drogi publicznej ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach (brak służebności).


VII. Niezabudowana działka gruntu nr 3149/2897 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 25.746 m2 położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Chorzowskiej. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00010333/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 689.700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte sumy oszacowania tj. 517.275,00 zł.
Wysokość rękojmi: 68.970,00 zł.

Działka nr 3149/2897 częściowo ogrodzona. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej. Brak wykonanego wjazdu od ulicy. Na działce zlokalizowane są ruiny dwóch niewielkich budynków kwalifikujących się do rozbiórki.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O/Ruda Śląska 29 1050 1331 1000 0010 0113 6025 najpóźniej w dniu poprzedajacym przetarg wraz z podaniem sygnatury KM 2427/15. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.