O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura prowadzący kancelarię w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 2 podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.09.2018r. o godz. 11:00 w sali nr 14  Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5A odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość

                                         położony w Rudzie Śląskiej przy ul.  Zgrzebnioka 22a/5.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00039069/1.

Mieszkanie usytuowane jest na drugim piętrze w budynku wielomieszkaniowym  siedmiopiętrowym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Powierzchnia lokalu wynosi 48,22 m. Mieszkanie nie jest zamieszkałe.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 104 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 78 375,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 10 450,00 zł na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Rudzie Śląskiej 29 1050 1331 1000 0010 0113 6025 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM 812/17. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Oględziny mieszkania dla chętnych odbędą się w dniu 04.09.2018r. o godz. 15.00