O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura prowadzący kancelarię w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 2 podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2018r. o godz. 13:30  w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5A odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Karskiego 20/9 (poprzednia nazwa ulicy: ZMP)


Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00022816/1. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.  Powierzchnia lokalu wynosi 60,62 m2. W lokalu znajduje się loggia.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 148.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 111.000,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 14.800,00 zł na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Rudzie Śląskiej 29 1050 1331 1000 0010 0113 6025 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM 1849/16. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Oględziny dla osób zainteresowanych

odbędą się w dniu 15.10.2018r. o godz. 16.30