O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej asesor Marta Wolna - Dreksler prowadzący kancelarię w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 2 podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-04-2019 r. o godz. 12:00  w sali nr 14 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5A odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości budynkowej w postaci garażu położonego przy ul. Otylii 4 w Rudzie Śląskiej   stanowiącego własność dłużników:

Milc-Michalski Bartosz
Czernik Krzysztof
Milc Oliwia

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej księga wieczysta nr  GL1S/00011737/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  10.600,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 7.950 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1.060 zł na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Rudzie Śląskiej 29 1050 1331 1000 0010 0113 6025 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM  3206/16. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.